Flere elbiler på vejene

Offentliggjort den 26. september 2018

På transportområdet udgør elbilen en oplagt løsning til klimavenlig erstatning af benzin- og dieselbilerne, men i øjeblikket udgør elbiler under 0,5 pct. af den samlede bilpark. Derfor ser Klimarådet i analysen Flere elbiler på vejene nærmere på, hvordan nye målsætninger og ændrede afgifter og tilskud kan sætte skub i elbilernes indtog på de danske veje.

Regeringen ventes snart at komme med sit udspil til en klimaplan, der skal sætte retningen for den danske grønne omstilling mod 2030 og sikre, at Danmark overholder sine klimaforpligtelser over for EU. Klimarådet har tidligere påpeget, at elbiler bør spille en væsentlig rolle i opfyldelsen af disse forpligtelser, og derfor er det vigtigt, at elbiler får bedre vilkår med en ny klimaplan.

Klimarådet har tidligere anbefalet, at regeringen udarbejder klimastrategier for vigtige delsektorer, der kan sætte retningen frem mod 2030 og 2050. Klimarådet anbefaler i sin nye analyse Flere elbiler på vejene - forslag til pejlemærker og virkemidler til elektrificering af personbilerne, at en strategi for transportsektoren indeholder et pejlemærke for 2030 om mindst 500.000 nuludslipsbiler, som fx elbiler. Dermed vil nuludslipsbiler udgøre ca. 15 pct. af bilparken i 2030. Samtidig anbefaler Klimarådet et stop for salg af diesel- og benzinbiler i 2030, hvilket vil give et godt udgangspunkt for at udskifte de resterende 85 pct. frem mod 2050.

Skal Danmark nå de to pejlemærker på transportområdet på omkostningseffektiv vis, er der behov for, at salget af elbiler tager fart allerede i de kommende år. Studier peger på, at det har stor effekt at sænke prisen. Derfor anbefaler Klimarådet, at der etableres en tilskudsmodel, som det fx kendes fra Tyskland, hvor køb af en ny elbil udløser et kontant tilskud, der er ens for alle elbiler. Tilskuddet bør som minimum være 50.000 kr. og bør nedtrappes i takt med, at elbilen bliver mere konkurrencedygtig. Klimarådet foreslår, at tilskuddet øremærkes mindst 100.000 elbiler, og at det først reduceres, når der er solgt eksempelvis 20.000-30.000 elbiler.

Også plug-in-hybridbiler bør kunne modtage tilskud, men da de er mindre klimavenlige end de rene elbiler, bør deres tilskud være mindre end elbilens – fx tre fjerdedele som i Tyskland.

I dag støttes elbiler og plug-in-hybridbiler ved, at de ikke betaler fuld registreringsafgift. En elbil betaler i 2018 kun 20 pct. af den registreringsafgift, den burde i henhold til pris og tekniske specifikationer, og frem mod 2022 er det planlagt, at elbiler og plug-in-hybridbiler indfases fuldt ud i registreringsafgiften.

Klimarådet finder denne støttemodel uhensigtsmæssig af flere årsager. Modellen er særdeles fordelagtig for store og dyre elbiler, mens de små og mellemstore elbiler kun får en lille gevinst. Den forskel er svær at retfærdiggøre fra et klimaperspektiv. Samtidig viser Klimarådets analyse, at mange plug-in-hybridbiler rent faktisk støttes mere end tilsvarende rene elbiler, selv om sidstnævnte er mest klimavenlige. Følger man Klimarådets forslag, vil støttekronerne derimod primært blive brugt på små og mellemstore elbiler. Dermed kommer der flere rene elbiler på vejene, så der opnås en større gevinst for klimaet.

Klimarådet anbefaler, at både elbiler og plug-in-hybridbiler omfattes fuldt ud af registreringsafgiften allerede fra 2019. Til gengæld støttes bilerne gennem den tilskudsmodel, som Klimarådet foreslår, og samlet set vil rådets forslag gøre det mere attraktivt at købe små og mellemstore elbiler. Modellen er en langtidsholdbar løsning, der sikrer stabile rammer for elbilmarkedet en årrække frem. Samtidig sikrer modellen, at elbilerne ikke stiger i pris, før der er solgt tilstrækkeligt mange biler til at skabe kritisk masse i markedet, og staten får sikkerhed for, at udgiften til støtten ikke kan løbe løbsk.

Klimarådet anbefaler endvidere, at batterifradraget i beregningsgrundlaget for registreringsafgiften gøres permanent, og dermed ikke udløber med udgangen af 2021, samt at minimumsgrænsen for registreringsafgiften fjernes.

  • Analysen Flere elbiler på vejene - forslag til pejlemærker og virkemidler til elektrificering af personbilerne kan downloades i Læs mere-menuen.
  • I Læs mere-menuen kan også downloades to tekniske baggrundsnotater