Om Klimarådet

Klimarådet leverer forslag til omkostningseffektive klimapolitiske løsninger, der baner vej til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholder velfærd og udvikling.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, fordi Danmark ligesom resten af EU har en politisk målsætning om at reducere CO2-udslippet med 80-95 % frem mod 2050. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund, hvor udledninger af drivhusgasser kompenseres gennem et tilsvarende optag af CO2 fra atmosfæren. 

Klimarådet bidrager med solide, faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. For at nå det mål er det nødvendigt at se på mulighederne for reduktion af drivhusgasser i hele samfundet i løbet af de næste 35 år. I den forbindelse er det vigtigt at fastsætte delmål, der anviser vejen frem. Derfor ser Klimarådet på, hvad de bedste løsninger er for Danmark på både kort, mellemlangt og langt sigt under hensyntagen til Danmarks forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og muligheder for fortsat vækst og udvikling til gavn for borgernes velfærd.

Klimarådet er nedsat som følge af klimaloven, der beskriver rådets opgaver. I Klimaloven står der, at Klimarådet skal:

  1. vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser,
  2. analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner,
  3. udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje,
  4. bidrage til den offentlige debat.  Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.


Klimarådet ønsker et tæt samspil med omverdenen, og derfor foregår en væsentlig del af rådets arbejde i dialog med interessenterne på klimaområdet – både for at indhente den nyeste faktuelle viden om udviklingen inden for blandt andet teknologier og klimaanalyser, men også for at høre interessenternes holdninger og forslag til, hvordan udviklingen frem mod et lavemissionssamfund kan tilrettelægges. Det medvirker til, at Klimarådets arbejde bygger på solid viden om virkeligheden for aktørerne på området.

Klimarådet består af seks menige medlemmer, samt en formand, der alle udpeges for en fireårig periode af den til enhver tid siddende minister på klima- og energiområdet. Klimarådets faglige bredde spænder vidt, og rådet beskæftiger sig i sit arbejde med alle aspekter af omstillingen til et lavemissionssamfund. Arbejdet omfatter derfor problemstillinger inden for både energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur og økonomi. For at kunne løfte denne store opgave er Klimarådet sammensat af eksperter med viden om de forskellige indsatsområder i omstillingen

Læs mere om medlemmerne af Klimarådet her 

Læs klimalovens lovtekst, der etablerer Klimarådets virke og retningslinjer

 

Lov nr. 716 af 25/06/2014  “Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.” I klimalovens paragraf 1 hedder det: ”Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.”

Klimarådets arbejde fokuserer på tiltag, der kan reducere Danmarks udledninger af drivhusgasser. Tilpasning til klimaforandringer er ikke en del af rådets opdrag og er derfor ikke et fokusområde.

Vi skal i gang i god tid, hvis vi skal nå at omstille hele energisystemet